EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X Rebirth
X³: Albion Prelude
X³: Terran Conflict
X³: Reunion
X²: The Threat
X-Tension
X: BtF
Forum
Forum
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

¿ÞçÕÜã äØçÐ Å ÝÕ ÔÞáâãßÝÐ ÝÐ äÞàãÜÐå?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:40


½ÕÚÞâÞàëÕ äØçØ ÝÕ ÔÞáâãßÝë ßÞ ßàÐÚâØçÕáÚØÜ ßàØçØÝÐÜ, ÔàãÓØÕ ÖÕ ßàÞáâÞ ÝÕ ÔÞáâãßÝë Ò ØáåÞÔÝØÚÐå ßàÞÓàÐÜÜë, ÚÞâÞàÐï ÑëÛÐ ÝÐßØáÐÝÐ Ø ÛØæÕÝ×ØàÞÒÐÝÐ çÕàÕ× phpBB Group. ¾ÔÝÐÚÞ ÕáÛØ ã ²Ðá Õáâì ßàÕÔÛÞÖÕÝØï ßÞ äÞàãÜã, âÞ ²ë ÜÞÖÕâÕ ÞâßàÐÒØâì Øå ÛîÑÞÜã ÜÞÔÕàÐâÞàã ØÛØ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàã, ÛØÑÞ, ÕáÛØ ²ë çÛÕÝ DevNet, àÐ×ÜÕáâØâì Øå ÝÐ DevNet General forum.

Community
Users: 291776
Logged in: 16
Latest Screenshot
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2019