EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
X4 Wiki (English)
X4 Wiki (Deutsch)
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X Rebirth
X³: Albion Prelude
X³: Terran Conflict
X³: Reunion
X²: The Threat
X-Tension
X: BtF
Forum
Forum
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

±ãÔÕâ ÛØ ÔàãÓÐï ØÓàÐ Ò Å áÕàØØ?


Back To Menu

Author Details
By: -system-
Edited: 01/02/09 13:40


ºÞÜÐÝÔÐ Egosoft ÝÕ ÑÕ×ÔÕÛìÝØçÐÕâ, ÚÐÚ Ñë Òë ÜÞÓÛØ ßàÕÔßÞÛÞÖØâì. ½ÐÞÑÞàÞâ, ÞÝØ ×ÐÝïâë àÐÑÞâÞÙ ÝÐÔ áÛÕÔãîéØÜ ßàÞÕÚâÞÜ. ¾ÔÝÐÚÞ Õéñ àÐÝÞ ÓÞÒÞàØâì çâÞ-ÝØÑãÔì ÞßàÕÔÕÛñÝÝÞÕ ÞÑ íâÞÜ. ºÞÓÔÐ ÑãÔÕâ ÔÞáâãßÝÐ ÛîÑÐï ØÝäÞàÜÐæØï, ²ë ÝÐÙÔÕâÕ Õñ ×ÔÕáì ÝÐ ÝÐèÕÜ ÒÕÑáÐÙâÕ, ÝÐ ÝÐèØå äÞàãÜÐå Ø Ò ÝÐèØå ÒëßãáÚÐå "½ÞÒÞáâØ X-²áÕÛÕÝÝÞÙ". ¸, ÚÞÝÕçÝÞ ÖÕ, ÑãÔÕâ ÐÝÞÝá Ò ØÓàÞÒëå ÖãàÝÐÛÐå Ø ÝÐ ØÓàÞÒëå áÐÙâÐå Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ.

Community
Users: 278785
Logged in: 57
Latest Screenshot
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2018